Izvleček / Sodna praksa / Upravno sodišče RS / Obrazložitev !

Prilagoditev razpisa za prevoz onesnažene vode (!) iz ČN D.T. na lokacijo ČN v NM
26 februarja, 2018
Nova pristojnost Upravnega sodišča v nasprotju interesov pri pripravi OPPN-jev !
15 aprila, 2018

Izvleček / Sodna praksa / Upravno sodišče RS / Obrazložitev !

Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je tožnik nezakonito odlagal zemeljski izkop in ga vnašal na zemljišče s parc. št. 2432/2 k.o. …, ki je kmetijsko zemljišče in katerega solastnik je, za ta vnos pa ni pridobil predpisanega okoljevarstvenega dovoljenja. Takšno ravnanje tožnika kot povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov (zemeljskega izkopa), je v nasprotju z določbami Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Ukrep utemeljuje na podlagi 1. točke prvega odstavka 157. člena ZVO-1.
Upravni organ druge stopnje je tožnikovo pritožbo zavrnil.
Tožnik se z odločitvijo ne strinja in v tožbi med drugim navaja, da ni sporno, da je pri gradnji svoje stanovanjske hiše pridobil zemeljski izkop v količini 1800 m3, ki pa ga ni zavrgel kot odpadek, ampak ga je koristno uporabil za usposobitev svojega kmetijskega zemljišča, parc. št. 2432/2 k.o. … Meni, da za uporabo zemeljskega izkopa, ki je sestavljen iz rodovitne zemlje, veljajo določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ). Ta v drugem odstavku 9. člena določa, da je treba rodovitno zemljo, odrinjeno pri gradbenih posegih, uporabiti za izboljšanje kmetijskih zemljišč. Rodovitna zemlja ne ustreza kriterijem za odpadek iz 5. točke 3. člena ZVO-1, saj tega izkopa ni zavrgel oziroma prepustil drugemu, ampak ga je uporabil sam. Če bi z njim ravnal kot z odpadkom, bi kršil zakon. Poleg tega v klasifikacijskem seznamu odpadkov, ki je v prilogi Uredbe o odpadkih, ni ustrezne šifre za takšno snov. Toženka je zato napačno uporabila predpise in posledično presegla svoja pooblastila o stvarni pristojnosti. 5. Poudarja, da je sicer na zahtevo inšpektorja za okolje vložil vlogo za okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov po postopku R10, pri čemer je inšpektorja seznanil, da mu je kmetijska inšpekcija istega organa izdala odločbo, iz katere izhaja, da zemeljski izkopi na predmetni lokaciji niso sporni in mu ni naložila pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja. Postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja še vedno ni končan.

Opomba: po novem gradbenem zakonu GZ in ZVO se graditelj ne more več sklicevati na izdelavo melioracije po KZ saj so skrajno zakonsko omejene.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.